Anbefalt, 2024

Redaksjonens

Forskjellen mellom hedgefond og fond

Hedgefond og Fondforeninger er to populære samlede investeringsvogner, hvor flere investorer overfører pengene til en fondsleder, som investerer det samme i ulike typer børsnoterte verdipapirer. Et fond er en investering som gir investoren muligheten til å investere i en diversifisert og profesjonelt forvaltet kurv av verdipapirer, til relativt lav pris.

På den annen side er sikringsfondet bare uregistrerte private investeringer. som bruker et mangfoldig utvalg av trading teknikker og investerer penger i verdipapirer som består av varierende risiko.

Hovedforskjellen mellom de to investeringsveiene er at mens fondet søker relativ avkastning, blir absolutt avkastning etterfulgt av hedgefond. I denne artikkelen kan du finne de viktige forskjellene mellom hedgefond og fond, så ta en lesning.

Sammenligningstabel

Grunnlag for sammenligningHedgefondFond
BetydningSikringsfondet er en portefølje av investeringer, hvor få kvalifiserte velstående investorer samler pengene sine for å kjøpe eiendeler.En tillit, hvor sparekasser fra flere investorer er samlet sammen for å kjøpe en diversifisert kurv med verdipapirer til lav pris, kalles gjensidig fond.
Komme tilbakeAbsoluteSlektning
LedelseAggressivt administrert.Relativt mindre aggressivt styrt.
eieretusenvis
Investor typePensjonsfond, kapitalfond, høyverdien enkeltpersoner.Retail investorer
ReguleringMindre reguleringStrengt regulert av SEBI
avgifterYtelsesbasert.Basert på andelen av administrerte eiendeler.
Eierskap av fondlederbetydeligIkke-betydelig
åpenhetInformasjon gitt kun til investorer.Årsrapporter publiseres og halvårlig offentliggjøring av eiendelens ytelse.

Definisjon av Hedgefond

En privat portefølje av investeringer som bruker avanserte investerings- og risikostyringsstrategier for å oppnå god avkastning, kalles hedgefond. Fondet tillater bare et begrenset antall akkrediterte investorer, som samler pengene sine med fondets leder som investerer pengene i ulike typer eiendeler. Fondforvalteren tar avgift for forvaltning av midler, som avhenger av fortjenesten fra fondets eiendeler.

Et sikringsfond er et investeringspartnerskap, hvor bare noen få høyverdige investorer kan investere i fondet. Minimumsbeløpet for innledende investeringer i fondet er relativt høyt. Fondet er fritt fra strenge regler. Risikofaktoren er veldig høy i hedgefond, derfor bruker fondet sjef aggressive strategier som å selge kort, handelsopsjon, investere i dypt neddiskonterte verdipapirer eller forventning om en bestemt begivenhet, etc. Fonden bruker imidlertid de finansielle instrumentene som minimerer risiko og økt avkastning.

Definisjon av fond

Med begrepet fond, mener vi et investeringsselskap der flere investorer samler sine ressurser til et felles mål etablert av fondet. Investorene samler og samler pengene sine med fondlederen, som bruker bassenget av midler til å investere i en diversifisert kurv av verdipapirer i kapitalmarkedet som aksjer, obligasjoner og andre omsettelige varer.

Fondforvalteren er porteføljeekspert og ser etter effektiv styring og kontroll av fondet. Lederen tar avgift for forvaltningen av fondet, som er basert på verdien av fondets eiendeler.

Investeringene i fondet har en eierandel i eiendelene i fondet, hvor andelen av eierskapet avhenger av fondene bidratt av hver investor. Avkastningen på fondet avhenger av ytelsen, hvis verdien øker, øker avkastningen, og i motsatt fall kan avkastningen falle. Netto inntekt og kapitalforhøyelse fordeles mellom andelshaveren i andelen av kapitalen.

Viktige forskjeller mellom sikringsfond og fond

Forskjellen mellom sikringsfond og fond kan trekkes tydelig på følgende grunnlag:

  1. Et sikringsfond beskrives som en porteføljeinvestering hvor bare få akkrediterte investorer får lov til å samle sine penger sammen for å kjøpe eiendeler. Fondsmidler refererer til et profesjonelt forvaltet investeringsbil, hvor fondene samles inn fra flere investorer, blir samlet sammen for å kjøpe verdipapirer.
  2. Hedgefond søker absolutt avkastning. Omvendt søker aksjefond relativt relativ avkastning på investeringen i verdipapirer.
  3. Hedgefondene styres aggressivt, hvor avanserte investerings- og risikostyringsteknikker brukes til å høste god avkastning, noe som ikke er tilfelle for verdipapirfond.
  4. Eierne av et fond er store i antall, det vil si tusenvis av eiere av et fond. Imidlertid er en hedgefondseiere begrenset i antall.
  5. Hvis vi snakker om typen investorer, er hedgefondsinvestorer høye nettoverdige investorer. På den annen side har et aksjefond små og private investorer.
  6. Hedgefond er lett regulert, mens verdipapirfondene er strengt regulert av Securities Exchange Board of India (SEBI).
  7. Administrasjonsgebyrene avhenger av andelen av eiendeler som forvaltes i fond. I motsetning til hedgefond, hvor ledelsesgebyrene er basert på ytelsen av eiendeler.
  8. I hedgefondene har fondschefen også en betydelig del av eierskapet. I motsetning til verdipapirfond hvor fondets leder ikke har betydelig interesse.
  9. I fondsmidler publiseres rapportene årlig, og opplysningen om eiendelens ytelse skjer halvårlig. I motsetning til hedgefond, hvor informasjonen kun er gitt til investorer, og det er ikke offentliggjøring av operasjoner offentlig.

Konklusjon

Hvis du er en amatør til kapitalmarkedet og ønsker å investere i en av disse to fondene, kan du velge mellom dine ressurser. Hvis du har en stor mengde penger, kan du gå til hedgefond, mens hvis investeringsbeløpet er lavt, kan du velge fond.

Top