Anbefalt, 2024

Redaksjonens

Forskjellen mellom nøyaktighet og presisjon

Til en lekmanns nøyaktighet og presisjon er synonymer, men for en person som er involvert i måling, formidler disse to forskjellige betydninger. Selv om nøyaktigheten er "tilstanden til å være riktig", er presisjon "tilstanden til å være eksakt", folk ofte misforstå de to begrepene.

Nøyaktighet symboliserer omfanget av samsvar, mens presisjon indikerer omfanget av reproduserbarhet.

På tidspunktet for å ta målinger, blir disse to alltid tatt i betraktning, på grunn av deres største betydning innen det ulike feltet, for eksempel vitenskap, statistikk, forskning og ingeniørfag. Så, la oss ta et blikk på forskjellen mellom nøyaktighet og presisjon.

Sammenligningstabel

Grunnlag for sammenligningnøyaktighetPresisjon
BetydningNøyaktighet refererer til nivået av avtale mellom den faktiske måling og absolutt måling.Presisjon innebærer variasjonsnivået som ligger i verdiene til flere målinger av samme faktor.
representererHvor tett resultat er enig med standardverdien?Hvor tett er resultatene enige med hverandre?
GradGrad av samsvarGrad av reproduserbarhet
faktorEnkelfaktorFlere faktorer
Mål avStatistisk biasStatistisk variabilitet
Bekymret medSystematisk feilTilfeldig feil

Definisjon av nøyaktighet

Med begrepet "nøyaktighet" menes graden av overholdelse av standardmåling, dvs. i hvilken grad den faktiske måling er nær standard-en, dvs. tyrøye. Det måler korrektheten og nærheten til resultatet samtidig ved å sammenligne det med absoluttverdien.

Derfor jo nærmere målingen er, jo høyere er nøyaktighetsnivået. Det er hovedsakelig avhengig av veien; data samles inn.

Definisjon av presisjon

Presisjon representerer ensartethet eller repeterbarhet i målingene. Det er graden av fortreffelighet, i utførelsen av en operasjon eller teknikkene som brukes til å oppnå resultatene. Det måler i hvilken utstrekning resultatene er nær hverandre, dvs. når målingene samles sammen.

Derfor er jo høyere nivået av presisjon jo mindre er variasjonen mellom målinger. For eksempel: Precision er når det samme punktet blir truffet, om og om igjen, noe som ikke nødvendigvis er riktig sted.

Viktige forskjeller mellom nøyaktighet og presisjon

Forskjellen mellom nøyaktighet og presisjon kan trekkes tydelig av følgende grunner:

  1. Nivået på avtale mellom den faktiske måling og absolutt måling kalles nøyaktighet. Variasjonsnivået som ligger i verdiene til flere målinger av samme faktor kalles som presisjon
  2. Nøyaktighet representerer nærhet av målingen med den faktiske måling. På den annen side viser presisjonen nærheten til en individuell måling med de andre.
  3. Nøyaktighet er graden hvis samsvar, dvs. i hvilken grad måling er korrekt i forhold til absoluttverdi. På den annen side er presisjon graden av reproduserbarhet, noe som forklarer målets konsistens.
  4. Nøyaktigheten er basert på en enkelt faktor, mens presisjon er basert på mer enn én faktor.
  5. Nøyaktighet er et mål for statistisk bias, mens presisjon er målet for statistisk variabilitet.
  6. Nøyaktighet fokuserer på systematiske feil, det vil si feilene som skyldes problemet i instrumentet. I motsetning til dette er presisjon opptatt av tilfeldig feil, som oppstår periodisk uten gjenkjennelig mønster.

Konklusjon

Så, hvis den faktiske måling er høy i nøyaktighet og presisjon, vil resultatet være fri for feil. Hvis den faktiske måling er presis, men unøyaktig, er resultatet i uenighet med den forventede. Hvis det faktiske resultatet er korrekt, men upresent, så er det store variasjoner i målingene. Og til slutt, hvis den faktiske måling ikke er nøyaktig eller presis, vil resultatet mangle korrekthet og nøyaktighet samtidig.

Top