Anbefalt, 2022

Redaksjonens

Forskjellen mellom forsvarsfond og pensjonsfond

Forsikringsfond er et fond opprettet av arbeidsgiveren der en viss prosentandel av grunnlønnen blir bidratt hver måned av arbeidsgiver og arbeidstaker. På den annen side er pensjonsfondet et fond etablert av arbeidsgiveren hvor en viss prosent av arbeidstakers lønn er innbetalt måneden i måneden av arbeidsgiveren.

For tiden anses ansatte som eiendeler i selskapet, er de ansvarlige for ytelsen og posisjonen i markedet. Faktisk ligger suksess og fiasko i et selskap på skuldrene til sine ansatte. Med det formål å beholde de effektive og hardt arbeidende ansatte i lang tid, er det mange tillatelser som tilbys av arbeidsgiveren. En slik ordning er å gi dem pensjons- og alderspenger, slik at de ikke trenger å slite på det senere stadiet av livet. Her snakker vi om forsvarsfond og pensjonsfond.

Det er en rekke forskjeller mellom forsvarsfond og pensjonsfond, som er beskrevet i artikkelen under.

Sammenligningstabel

Grunnlag for sammenligningProvident FundPensjonsfond
BetydningEt fond hvor arbeidsgiver og arbeidstaker gir et bidrag mens en ansatt er i arbeid med organisasjonen er kjent som forsvarsfond.Et fond skapt av arbeidsgiveren hvor han bidrar med et beløp, for å gi pensjonsytelser til den ansatte er kjent som Pensjonsfond.
Hvem er kvalifisert til å bidra?Både arbeidsgiver og ansattArbeidsgiver og statlig myndighet
vedtekterAnsattes forsyningsfondssystem, 1952Ansattes pensjonsfond, 1995
Antall mottatte beløpLump sumEnten i engangsbeløp eller i form av vanlig inntekt, avhenger av pensjonen valgt av medlemmet.
Grunnlag for beløpBidraget fra begge parter, pluss renter derpå.Pensjonsbeløpet vil være basert på gjennomsnittlig siste 12 måneders lønn og års tjeneste.
UttakEn person kan trekke hele beløpet av forsørgelsesfondet ut.Bare en tredjedel av beløpet kan trekkes tilbake.

Definisjon av Provident Fund

Provident betyr å sørge for fremtid og fond refererer til en sum penger holdt til side for en bestemt hensikt. Derfor betyr begrepet forsvarsfond (PF) å holde en viss sum penger til side for å gi pensjonsytelser. I denne ordningen trekkes et spesifisert beløp fra arbeidstakers lønn og overføres til fondet i form av hans bidrag. Arbeidsgiveren deltar også i å bidra med penger til fondet. Bidragsraten til PF er 12%.

Medarbeiderens konto krediteres med mottatt interesse fra å investere bidrag fra begge parter i godkjente verdipapirer. På tidspunktet for arbeidstakerens pensjon eller oppsigelse, er det akkumulerte beløpet av fondet betalt til ham. Men dersom den ansatte dør, blir det samme gitt til hans juridiske representanter. Gitt er typene Provident Fund:

 • Statutory Provident Fund (SPF) : Statutory Provident Fund gjelder for personer som er ansatt hos regjeringen, universitetet, etc., enten det er sentralt, statlig eller lokalt selv. Mottatt beløp er fullt skattefritt.
 • Anerkjent forsvarsfond (RPF) : Dette gjelder etableringen som sysselsetter 20 eller flere personer. Fondet er anerkjent av kommissæren av inntektsskatt. Beløpet som mottas på forfallstidspunktet, er kun skattefritt hvis:
  • Arbeidsgiveren tjenestegjorde i mer enn fem år.
  • Arbeidstaker tjenestegjorde i mindre enn fem år, og årsaken til oppsigelse skyldes dårlig helse eller arbeidsgiverens virksomhet slutter å eksistere etc.
 • Ukjent Provident Fund (URPF) : Ukjent Provident Fund er et fond startet av arbeidsgiver og ansatte i organisasjonen, men ikke anerkjent av kommissæren for inntektsskatt. Etter å ha forlatt arbeidstakers bidrag, er resten av beløpet skattepliktig som inntekt fra lønn.
 • Offentlige Forsikringsfond (PPF) : Dette er et forsørgesystem for selvstendig næringsdrivende, der de kan bidra med Rs 500 til Rs. 150000 per år. Beløpet som er mottatt og bidratt, er fullt skattefritt.

Definisjon av pensjonsfond

Enkelt sagt betyr ordet pensjon regelmessige utbetalinger fra regjeringen eller andre arbeidsgivere til sine ansatte, for de tjenestene de har gjort tidligere. Pensjonsfond innebærer et fond hvor arbeidsgiveren bidrar med et beløp for å gi følgende fordeler som overannonsering, pensjon, funksjonshemming og andre.

Fondet er finansiert ved å overføre en del av arbeidsgiveravgift til arbeidstakers pensjonsfond til pensjonsfond, dvs. når arbeidsgiver bidrar med 12% til forsikringsfond, er 3, 67% bidratt til forsvarsfondet og resten blir videreført mot pensjonsordningen. Statsregeringen bidrar også til pensjonsfondet med 1, 16% av lønnen til den ansatte, forutsatt at visse vilkår er oppfylt.

Ved pensjonering av arbeidstaker, vil han få periodiske betalinger av en spesifisert sum slik pensjon er kjent som ubetalt pensjon som. Imidlertid kan medarbeider også velge pendlingspensjon hvor han / hun kan få hele eller delbeløpet i en fast sum.

Hovedforskjeller mellom Providentfond og Pensjonsfond

Følgende er de største forskjellene mellom forsvarsfond og pensjonsfond:

 1. Provident Fund er et slags fond hvor arbeidsgiver og arbeidstaker gir et bidrag under den ansattes tjeneste for å sørge for fremtidige ytelser. Pensjonsfond, derimot, er også et fond hvor arbeidsgiver bidrar med et spesifisert beløp for å gi pensjonsytelser til arbeidstakeren som vederlag for sine tidligere tjenester.
 2. I forsvarsfond bidrar både arbeidsgiver og arbeidstaker til fondet, men når det gjelder pensjonsfond, bidrar arbeidsgiver og statlig fond til fondet.
 3. Provident Fund arbeider i henhold til Arbeidsfondssystem, 1952, mens Pensjonsfondet arbeider i henhold til Arbeidstakers pensjonsfond, 1995.
 4. Beløpet som mottas av en ansatt i Provident Fund, er i en engangsbeløp. Omvendt er det opp til arbeidstakeren om han ønsker å pendle sin pensjon eller ikke når det gjelder pensjonsfondet.
 5. I Forsikringsfond er mottatt beløp et aggregat av bidraget fra begge parter og renter derpå. I motsetning til pensjonsfondet er pensjonsgrunnlaget gjennomsnittlig på 12 måneders sist tegnet lønn og tjenesteperiode.

Konklusjon

Forsikringsfond og pensjonsfond er to regjeringsordninger hvor en ansatt kan ta hensyn til sine tjenester som han har gjort i årevis. En ansatt kan trekke hele eller deler av et beløp i forsvarsfondet når han har behov for det, som byggingen av huset, sykdommen, ekteskapet eller utdanningen mv. Det eneste tredje beløpet kan imidlertid trekkes tilbake i tilfelle av pensjonsfondet.

Top